ALEP goes SLP AG

De 16. Mäerz hat d’ALEP 🧠 traditionell de Catering 🥪🥂 vun der SLP bei hirer semestriell AG iwwerholl. Un dem Owend hat de Comité d’Méiglechkeet sech mat Psycholog*innen aus dem Beruffsliewen ze ënnerhalen, Kontakter ze knëppen an de momentane Stand vun der Psycho ze Lëtzebuerg ze héieren. Mir soen der SLP Merci fir de flotten Owend an och dem Dimmi Si fir d’Sponsoring vun den Häppercher. 🤗