Member ginn

LU – Du wëlls der ALEP bäitrieden? Dann fëll deen heite Formulaire aus a schéck en op d’E-Mails-Adress .

Formulaire: Mitgliedschaftsantrag_NAME_Vorname_2023_24

Eng Memberschaft an der ALEP kascht 10 Euro d’Joer. D’Cotisatioun gëllt vum 1. September bis den 31. Oktober dat Joer drop. Als Member vun der ALEP bass de ënner anerem berechtegt un all eisen Aktivitéiten deelzehuelen, eis Bourse de stages ze benotzen an du kriss zweemol d’Joer eis Zäitschrëft «De Psycho-lo» geschéckt.

Nodeems de eis de Formulaire gemailt hues, iwwerweis w.e.g. deng Cotisatioun op folgende Bankkonto: LU28 0030 4128 3941 0000 (Bank BGL BNP Paribas; BIC/SWIFT: BGLLLULL). Vergiess beim Virement net, däin Numm an deng Adress unzeginn.

Soubal d’Suen op eisem Konto ukomm sinn, schécke mer dier per E-Mail deng Memberskaart zesumme mat weideren Informatiounen  (z.b. d› Passwuert fir d’Bourse de Stage op eisem Internetsite).

Mir freeën eis op dech!

PS: Wann s du Ersti op der Uni.lu bass oder och nach nie virdrunner Member vun der ALEP wars, a fir d’Visitt vum 14.09.2023 deng éischt Memberschaft bezils, gëllt déi bis de nächste Wanter (also 31.10.2024).

 

DE – Du willst der ALEP beitreten? Dann fülle bitte das folgende Formular aus und schicke es an die Emailadresse: .

Formular:  Mitgliedschaftsantrag_NAME_Vorname_2023_24

Eine Mitgliedschaft in der ALEP kostet jährlich 10 Euro. Die Mitgliedschaft gilt vom 1. September bis zum 31. Oktober des darauffolgenden Jahres. Als ALEP-Mitglied bist du unter anderem berechtigt an allen unseren Aktivitäten teilzunehmen, unsere Praktikumsbörse zu benutzen und du erhälst zweimal jährlich ein Exemplar unserer Zeitschrift «De Psycho-lo».

Nachdem du uns das Mitgliedschaftsformular zugeschickt hast, überweise bitte deine Mitgliedschaftsgebühren auf unser Bankkonto LU28 0030 4128 3941 0000 (Bank BGL BNP Paribas; BIC/SWIFT: BGLLLULL). Vergiss bei der Überweisung bitte nicht, deinen Namen und deine Adresse anzugeben.

Sobald dein Mitgliedsbeitrag auf unserem Bankkonto eingegangen ist, erhälst du von uns per Email deine Mitgliedskarte, zusammen mit weiteren Informationen (z.B. dem Passwort für die Praktikumsbörse auf unserer Internetseite).

Wir freuen uns auf dich!

PS: Wenn du Ersti auf der Uni.lu bist bzw. vorher noch die Mitglied der ALEP warst, und für die Besichtigung vom 14.09.2023 deine erste Mitgliedschaft bezahlst, gilt diese bis zum nächsten Winter (also 31.10.2024).