De Studentebal

Och wann d’ALEP dëst Joer net beim Studentebal vun der ACEL vertrueden ass, wënsche mir alleguerten ee flotten Owend!
–> don’t miss the date: Dëse Fréiden op der Wiss nieft dem P+R Bouillon!