Digital Visitt am Kannerhaus Jean vun der Croix Rouge

Mir sënn houfreg, Iech eng nei digital Visitt ubidden ze kënnen.
Des Kéier kennt der en Abléck an d’Liewen vun TherapeutInnen an PädagogInnen vum Kannerhaus Jean vun der Croix Rouge kréien.

Weider Informatiounen fannt der op éisem Facebook-Event.
LINK : https://www.facebook.com/events/283515836567162

Wichteg :
D› Participatioun gëllt ausschliisslech fir MemberInne vun der ALEP.  Falls du elo awer nach keen Member solls sënn, dann kanns du dat nach bis zum 23.04.2021 änneren.
Scheck eis dofir einfach eng E-Mail iwwer .

All Member kann sech bis zum 20.04.2021 fir déi Visitt un déi folgend E-Mail umellen :
Et sënn nëmmen 30 Platzen verfügbar, soudass déi éischt fir sënn.

Mir freeën eis op Iech
ären ALEP-Comité