Psychotherapie gett rembourseiert!

D’FAPSYLUX (Fédération des associations représentant des psychothérapeutes au Grand-Duché de Luxembourg) krut sech duerchgesat! Ab haut (01.02.2023) gëtt Psychotherapie rembourséiert.

All weider Informatioune fannt dir bei der Gesondheetskeess (CNS) ënnert folgendem Link

https://cns.public.lu/de/assure/vie-privee/sante-prevention/prestations-paramedicales/psychotherapie.html  (Op Däitsch)

https://cns.public.lu/fr/assure/vie-privee/sante-prevention/prestations-paramedicales/psychotherapie.html (en Francais)

Méi Informatioune fannt dir ënnert de folgende Links:
https://www.rtl.lu/news/national/a/2025436.html

Gespréich mat der Presidentin vun der FAPSYLUX Catherine Richard: https://www.rtl.lu/news/national/a/2022669.html?fbclid=IwAR0IxQh4sTlGMZ4gKdEN0Drpys-ghEG80SVzoudi7JDJPi1N7ElQSxtGxUo

Gespréich mam Marc Stein, Président vun der SLP (Société luxembourgeoise de Psychologie):
https://www.rtl.lu/news/national/a/1998058.html?fbclid=IwAR1BPr71oOVPC7k-hKEVZhr9ES1ZrgbchBVOLa9jp68JgDOftqm2VeLRc7E

Photo from Unsplash